سوال ها پاسخها
 1. نحوه ثبت نام بدون آزمون چگونه می باشد؟
پس از اعلام زمانِ ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی(مرکز سنجش و پذیرش) که معمولاَ در شهریور ماه و بهمن ماه می باشد؛ داوطلب درسایت مرکز آزمون www.azmoon.org ثبت نام نموده و کد رهگیری در یافت می نماید ، سپس برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه می نماید.
 1. تفاوت کاردانی پیوسته و ناپیوسته در چیست؟
کاردانی پیوسته شامل دانش آموختگانی است که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی می شوند . کاردانی ناپیوسته شامل دانش آموختگانی است که پس از گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی می شوند.
 1. هر سال تحصیلی چگونه تعریف می شود؟
هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی ویک دوره تابستانی می باشد که هر نیمسال شامل 16 هفته و دوره تابستان شامل 8 هفته می باشد که دوره تابستان جزو سنوات تحصیلی محسوب نمی شود.
 1. حداکثر واحد انتخابی در هر ترم (کاردانی و کارشناسی) چگونه است؟
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها کمتر از 12 می باشد مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند دانشجویانی که میانگین ترمی آنها بین 12 تا 16/99باشد مجاز به انتخاب حداکثر 20 واحد درسی در نیمسال بعدمی باشند دانشجویانی که میانگین ترمی آنها 17 و بالاتر باشد مجاز به انتخاب حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند تبصره: دانشجویان ترم آخر حتی در صورت مشروطی در ترم قبل ، مجاز به انتخاب حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند. اخذ دروس وصایا و روخوانی قرآن کریم علاوه بر تعداد واحد های فوق الذکر در نیمسال بلا مانع است
 1.  حداقل واحد انتخابی دانشجو (کاردانی و کارشناسی)چگونه است؟
دانشجو موظف به اخذ حداقل 12 واحد (با احتساب وصایا و روخوانی قرآن)می باشد.
 1. دروسی که دانشجو باید طی دوره تحصیلی خود اخذ نمایدچه دروسی می باشد؟
دروس مربوط به هر رشته در چارت دروس در وب سایت موجود می باشد . با توجه به اینکه برنامه کلاسی و برنامه امتحانات طبق چارت دروس تنظیم می شود؛ لذابه دانشجویان توصیه میگردد دروس خود را در هر ترم طبق چارت اخذ نمایند
 1. چنانچه دانشجویی 2 درس همنیاز راباهم اخذ نمایدو یکی از آنها را نگذراند،وضعیت درس دیگر چگونه است؟
مردودی در یکی از دروس هم نیاز باعث حذف درس دیگر نمی شود ویا به عبارتی نمرات دروس همنیاز مستقل از هم میباشد ولی این دروس هنگام اخذ باید هم زمان اخذ گردند.
 1. شرایط اخذ درس کارآموزی چیست؟
در صورتی که دانشجویان دوره کاردانی بدون احتساب دروس پیش نیاز حداقل 60واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند درصورتی که دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته بدون احتساب دروس جبرانی حداقل 60 واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند در صورتی که دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته بدون احتساب دروس پیش نیاز حداقل 100 واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند دانشجو همراه با درس کارآموزی نمی تواند بیش از 16 واحد درسی انتخاب نماید(بجز ترم آخر).
 1.  مراحل اخذ درس کارآموزی راشرح دهید.
1-اخذ واحد کارآموزی در زمان انتخاب واحد 2-مشخص نمودن محل کارآموزی (حداقل یک ماه قبل از شروع ترم) 3- اخذ نامه رزرو کارآموزی از اداره کل آموزش (حداکثر تا زمان ثبت نام ) 4-ارائه نامه کارآموزی ازدانشگاه به محل کارآموزی 5-ارائه موافقت نامة محل کارآموزی به دانشکده جهت تایید و ثبت در سیستم 6-گرفتن نامه معرفی به کار از اداره کل آموزش(نیمسال اول حداکثر تا پایان مهر ماه و نیمسال دوم تا پایان بهمن ماه و دوره تابستان تا پایان تیرماه ) 7-ارائه نامه شروع به کاربه محل کار آموزی 8-ارتباط با استادمربوطه در طی دوره کارآموزی
 1. معادلسازی دروس به چه صورت می باشد؟
در صورتی که دانشجو قبل ازورود به تحصیلات دانشگاه دروسی را دردانشگاه آزاد اسلامی و یا مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد تأییدوزارت علوم باشد؛ گذرانده باشد،می تواند دروسی را که از نظر سر فصل و محتوی حداقل 80% تشابه به سر فصل جدید داشته باشد و تعداد واحد درس در رشته ی قبلی با رشته ی جدید یکسان باشد؛ معادلسازی می گردد. لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر برای مقطع کاردانی و کارشناسی نباید از 12کمتر و برای مقطع کارشناسی ارشد نباید از 14 کمتر باشد .
 1. حداکثرسنوات مجاز تحصیلی برای هر مقطع را مشخص کنید.
طبق آخرین بخشنامة حوزه محترم نظام وظیفه عمومی حداکثر سنوات تحصیلی برای دانشجویانِ مشمول در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته (5ترم) وکارشناسی ارشد ناپیوسته (6 ترم) و برای کارشناسی پیوسته (10 ترم) می باشد و برای مقطع دکتری (9 ترم) است. در ضمن میزان سنوات تحصیلی غیر مشمول(خانم ها و...) طبق آئین نامه ها و بخشنامه های آموزشی تصمیم گیری می شود.
 1. در صورتی که دانشجو معرفی به استاد اخذ نماید تاریخ فارغ التحصیلی ایشان چه تاریخی است
طبق بخشنامه شماره 75733/42 مورخه 10/12/93 زمان اعلام نمره درس یا دروس مذکور، تاریخ فراغت از تحصیل است.
 1. شرایط اخذ دروس معرفی به استاد چگونه است؟
در صورتی که دانشجو کلیه دروس دوره را با موفقیت بگذراند و حداکثر 4 واحد درسی باقیمانده داشته باشد می تواند درس یا دروس مورد نظر را خارج از تقویم دانشگاهی از طریق ارجاع به استاد بگذراند.
 1. شرایط اخذ دروس پیش نیاز با درس وابسته چگونه است؟
در صورتی که دانشجو از یک درس پیش نیاز نمره قبولی کسب نکند یا پس از شرکت در کلاسها در امتحان شرکت ننماید مجاز است درس پیش نیاز را به همراه درس وابسته به صورت همزمان اخذ نماید.
 1. اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو به چه صورت است؟
دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در طول تحصیل مجازبه اخذ 2ترم ودانشجویان دوره کارشناسی پیوسته در طول تحصیل مجازبه اخذ 4 ترم مرخصی تحصیلی می باشند.مرخصی تحصیلی برای دانشجویا ن کارشناسی ارشد طبق آیین نامه آموزشی 1 ترم می باشد.
 1. درچه صورت، دانشجو به دلیل مشروطی بیش از حد از ادامه تحصیل محروم می شود؟
دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته که در 2 نیم سال مشروط شده باشندومیانگین کل بالاتر از10 داشته باشندتا زمانی که میانگین ترمی و کل آنها کمتر از 11 نشود اجازه ادامه تحصیل دارند در غیر این صورت اخراج آموزشی بوده و ادامه تحصیل آنها مشروط به مجوز از طرف کمیسیون موارد خاص میباشد. دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که در سه ترم متوالی و چهار ترم متناوب مشروط شده باشند و میانگین کل بالاتر از 10 داشته باشندتا زمانی که میانگین ترمی و کل آنها کمتر از 11 نشود اجازه ادامه تحصیل دارند در غیر این صورت اخراج آموزشی بوده و ادامه تحصیل آنها مشروط به مجوز از طرف کمیسیون موارد خاص می باشد. دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که در 2 نیم سال مشروط شده باشنداخراج آموزشی بوده و در صورتی که میانگین کل آنها کمتر از 14 و بالاتر از 12 باشد طبق کمسیون موارد خاص فقط یک ترم دیگر با اخذ تعهد می توانند ادامه تحصیل دهند.
 1. حضور وغیاب دانشجو در کلاس درس چگونه است؟
دانشجو موظف به شرکت در 16 جلسه کلاس هر درس می باشد در صورت غیبت وی تا 3 جلسه موجه و بیش از 3 جلسه باعث محرومیت دانشچو از شرکت در امتحان میشود.
 1.  شرایط اخذ دروس برای جبران معدل راشرح دهید.
اگر دانشجویی(کاردانی و کارشناسی) بعد از گذراندن کلیه دروس دوره ،میانگین کل نمراتش کمتر از 12 باشد موظف به اخذمجدد تعدادی از دروسِ خود، برای جبران معدل می باشد .و دانشجویی که میانگین نمراتش بیش از 12 میباشد وتمایل دارد میانگین نمرات خود را افزایش دهد .می توانند از این ماده استفاده نماید. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نیز در صورتی که قبل از دفاع از پایان نامه خود میانگین نمراتشان کمتر از 14 باشد باید از قانون جبران معدل استفاده نمایند
 1. آیا تحصیل در دو محل دانشگاهی امکان پذیر است؟
دانشجو همزمان حق ادامه تحصیل در بیش از یک رشته را ندارد . در صورت تخلف از ادامه تحصیل محروم و موظف و به پرداخت هزینه انصراف می باشد
 1.  تعداد واحد درسی مجاز جهت انتخاب دوره تابستان چگونه است؟
حداکثرواحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستان برای مقطع کاردانی و کارشناسی10 واحد وبرای ممتازین و فارغ التحصیلان 12 واحد درسی میباشد حداکثرواحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستان برای مقطع کارشناسی ارشد 6 واحد وبرای مقطع دکتری4 واحد می باشد.
 1.  تغییر رشته در دانشگاه آزاد اسلامی چگونه است؟
تغییر رشته تحصیلی صرفاً با شرکت در آزمون مجدد امکان پذیر می باشد.
 1. چگونه دانشجو میتواند از وضعیت تحصیلی خود ،واحدهای گذرانده و واحدهای باقیمانده مطلع گردد؟
هردانشجو موظف است بعد از پایان هر ترم وضعیت نمرات خود را از طریق وب سایت بررسی نماید و در صورت تمایل ضمن اخذ کارنامه کلی از وب سایت به چک آن با سیلابس دروس خود از تعداد واحد های گذرانده و باقیمانده مطلع گرددو در صورت داشتن هرگونه سوال در این رابطه به کارشناس آموزش یا به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.
 1.  اقداماتی که دانشجویان ترم آخر موظف به انجام آن می باشند چیست؟
دانشجویی که در ترم آخر مشغول به تحصیل می باشد موظف است نسبت به ارائه مدارک فراغت از تحصیل خود به اداره فارغ التحصیلان اقدام نماید .
 1. در صورتی که دانشجو نسبت به نمره اعلام شده پایان ترم اعتراض داشته باشد چگونه پیگیری نماید؟
هر دانشجو در صورتی که نسبت به نمره اعلام شده خود اعتراض دارد می تواند حداکثر یک هفته بعد از اعلام نمره ،اعتراض خودرا از طریق وب سایت اعلام نماید در صورت وارد بودن اعتراض و با تصویب شورای آموزشی گروه و دانشکده ، در شورای آموزشی دانشگاه مطرح میشود
 1.  در خصوص اقدامات دانشجو برای شرکت در امتحانات توضیح دهید.
هر دانشجو موظف است بر اساس اطلاعیه اعلام شده از طرف آموزش قبل از شروع امتحانات نسبت به در یافت کارت ورود به جلسه اقدام نماید بدیهی است داشتن کارت ورود به جلسه در جلسه امتحان الزامی است.ضمناً هر دانشجو بعد از حضور در جلسه امتحان موظف به امضاء لیست حضور و غیاب می باشد در غیر این صورت دانشجو غایب محسوب می شود .
 1. نمرات تاچند روز پس از امتحان مشخص می گردد؟
اساتید محترم موظفند حداکثر تا 10 روزپس از امتحان هر درس (درس نظری و یا دروس عملی)، نمرات دانشجویان را تحویل اداره امتحانات داده تا وارد وب سایت گردد.
 1. شرایط اخراجی دانشجو را شرح دهید.
دانشجو، در صورت مشروطی بیش از حد ویا اتمام سنوات آموزشی مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه نیست.
 1. روال انجام مراحل مهمانی ازسایر واحد هابه واحد قزوین را شرح دهید.
1- ثبت شماره نامه در دبیرخانه واقع درساختمان اداری 2- ارائه کپی ازاصل مجوزو تحویل اصل آن به کارشناس نقل و انتقالات واقع در طبقه دوم سالن ورزشی امینی 3- مراجعه به اداره ثبت نام (طبقه همکف ساختمان اداری) جهت ثبت نام و تکمیل فرم ها و مشخصات و تعریف شماره دانشجویی 4-مراجعه جهت گرفتن عکس دیجیتالی دراتاق سمعی بصری واقع در طبقه دوم سالن ورزشی امینی 5- واریز شهریه وتایید مالی 6-اخذ دروس توسط دانشجو از طریق اینترنت با شماره دانشجویی تعریف شده و رمز عبور(شماره شناسنامه یا کد ملی)
 1. روال انجام مراحل مهمانی از واحد قزوین به سایر واحد ها را شرح دهید.
1- تهیه 2سری کپی از اصل مجوز 2- مراجعه به آموزش دانشکده جهت اخذ لیست دروس 3- تایید مالی 4- امضای معاونت آموزشی دانشگاه واقع درساختمان اداری طبقه دوم 5- دبیر خانه واقع درساختمان اداری توجه : رعایت پیش نیازی ،همنیازی ، سقف واحد و کف واحد به عهده دانشجو می باشد.
 1. نحوه اخذ گواهی اشتغال به تحصیل(معرفی نامه) چگونه است؟
گرفتن گواهی اشتغال به تحصیل تنها از طریق دستگاه هایِ Rack مستقر در دانشکده عمران(ساختمان اداری، طبقه همکف) امکان پذیر می باشد .
 1.  نحوه اخذِ نامه جهت گرفتنِ گواهی مدرک پایه چگونه است؟
گرفتن نامه جهتِ اخذ مدرک پایه، از اداره کل آموزش مستقر در طبقه سوم دانشکده عمران(ساختمان اداری) امکان پذیر می باشد.
 1. در صورت پر شدن ظرفیت ها دانشجو چگونه باید انتخاب واحدنماید؟
با توجه به اینکه هرگروه درسی دارای ظرفیت محدودمی باشد و الویت ثبت نام در هر ترم با دانشجویان ورودی قدیم می باشد دانشجویان می توانند در گروهی که دارای ظرفیت می باشد ثبت نام نمایند. ضمن اینکه دانشگاه موظف است درس را به دانشجو ارائه نماید ،اما در صورت تکمیل ظرفیت اخذ درس باگروه خاص یا روز خاص امکان پذیر نمی باشد.

 

استفاده از موقعیت های خاص

لورم ايپسوم متني است که ساختگي براي طراحي و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زماني لازم بود شرايطي شما بايد فکر ثبت نام و طراحي، لازمه خروج مي باشد.لورم ايپسوم متني است که ساختگي براي طراحي و چاپ آن مورد است.

شما مي توانيد با غير فعال کردن :

 • سايت جـوم آريـا يکي از بهترين ارائه دهنده ي قالب هاي فارسي جوملا است . شما عزيزان مي توانيد ...
 • سايت جـوم آريـا يکي از بهترين ارائه دهنده ي قالب هاي فارسي جوملا است . شما عزيزان مي توانيد ...

ماژول سفارشی در جایگاه ویژه

لورم ايپسوم متني است که ساختگي براي طراحي و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زماني لازم بود شرايطي شما بايد فکر ثبت نام و طراحي، لازمه خروج مي باشد.سايت جـوم آريـا يکي از بهترين ارائه دهنده ي قالب هاي فارسي جوملا است . شما عزيزان مي توانيد با مراجعه به سايت ما قالب مورد نظر خود را پيدا کنيد و با هزينه کمي ...

تنظیمات قالب

رنگ

رنگ دلخواه خود را انتخاب نمایید
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن ها

هدر

رنگ پس زمینه
عکس پس زمینه

فوتر

انتخاب منو
گوگل فونت
اندازه فونت بدنه
نوع فونت بدنه
جهت